Το τοπογραφικό διάγραμμα δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, αλλά μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που περιέχει την έρευνα του μηχανικού, τις μετρήσεις πεδίου και τις εργασίες γραφείου.

Διαθέτουμε την εμπειρία και τον εξοπλισμό για τη σύνταξη και πραγματοποίηση οποιουδήποτε τοπογραφικού εξαρτημένο στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’ 87) βάσει των προδιαγραφών που απαιτούνται σε περιπτώσεις όπως:

  • Σύνταξη Συμβολαίων
  • Έκδοση Αδειών Δόμησης
  • Δασαρχείο (Πράξη χαρακτηρισμού)
  • Κτηματολόγιο (Ένταξη, Ενστάσεις)
  • Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας
  • Έλεγχος ορίων και εντοπισμός γεωτεμαχίων
  • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας
  • Κατάτμηση οικοπέδων και αγροτεμαχίων
  • Εκτίμηση αξίας ακινήτων

comingsoon